Προσοχή! Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies, όπως αυτή περιγράφεται στους όρους χρήσης. OK

Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση της εφαρμογής , καθώς τα ανωτέρω προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερόμενων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα , έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της εφαρμογής e-auctionhall .

.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες /επισκέπτες / συνδρομητές που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Για την αναφορά οποιονδήποτε προβλημάτων, παραπόνων ή αντιρρήσεων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:maris@lefakis.gr

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές από αυτήν τη σελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εμποδίσει την πρόσβαση και χρήση στα ανωτέρω από τους χρήστες / επισκέπτες / συνδρομητές αν της το ζητηθεί από αρμόδια αρχή, αν διαπιστωθεί ότι έγινε δήλωση ψευδών στοιχείων και σε κάθε περίπτωση που η χρήση γίνει κατά τρόπο αντίθετο με τα οριζόμενα στο νόμο, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

Το σύνολο του Περιεχομένου της εφαρμογής e-auctionhall (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο η μέσο. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο ή και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητών αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο.

Οι χρήστες /επισκέπτες /συνδρομητές αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της εφαρμογής e- auctionhall, καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή/ ή και προβλέπονται από τους νόμους και τα συναλλακτικά ήθη .

Η εφαρμογή e- auctionhall στο websitewww.lefakis.gr παρέχεται «ως έχει» και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη /χρήστη, από τη χρήση του Διαδικτυακού της τόπου. Το περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες διαδικτύου παρέχονται από την εταιρεία «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού της τόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.. Παρά το γεγονός, ότι η εταιρεία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και της εφαρμογής, εντούτοις δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογή e- auctionhall, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία: η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγων Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βλάβη του δικτύου ή του παρόχου.

Η παρούσα εφαρμογή e-auctionhall δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπουν μέσω «συνδέσμων» ( hyperlinks), ή διαφημιστικών banner, δεν εγγυώνται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης-χρήστης-συνδρομητής έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του και μόνο ευθύνη.

Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες /επισκέπτες /συνδρομητές θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές του website www.lefakis.gr και της εφαρμογής e-auctionhall αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην εταιρεία. Η εταιρεία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφάλειας και παρέχοντας την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας . Η πρόσβαση του στα αρχεία μας μπορεί να γίνει μόνο αν έχει έννομο συμφέρον και δικαίωμα και ύστερα από εισαγγελική παραγγελία. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του νόμου. Οι χρήστες/επισκέπτες/συνδρομητές ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς την εταιρεία χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση /παραπλάνηση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της εφαρμογής e-auctionhall προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη ( username), κωδικού πρόσβασης ( password), το κινητό τηλέφωνο του χρήστη / επισκέπτη /συνδρομητή το προσωπικό του e- Mail και ένα αντίγραφο από κρατικό έγγραφο όπως δίπλωμα οδήγησης ,διαβατήριο ‘η αστυνομική ταυτότητα

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τη εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η εφαρμογή e-auctionhall παρέχει μια υπηρεσία ανάρτησης μαζικών έργων τέχνης μέσω διαδικτύου σε πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα, όπου ο χρήστης μπορεί να ορίσει μία τιμή για ένα τυχόν έργο πού τον ενδιαφέρει, μία ή και περισσότερες φορές . Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ιστορικού αναφορών (κτυπημάτων) καθώς ιστορικό και βαθμολόγηση αγορών ανάλογα με την εξέλιξη της, χρονολογικά.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να μην έχει πλέον πρόσβαση στην υπηρεσία, και κατ’ επέκταση να μην έχει πρόσβαση η εταιρία στα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να το δηλώσει ενημερώνοντας σχετικά την εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maris@lefakis.gr.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση γενικής φύσης σχετικά με την Υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maris@lefakis.gr.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οδηγός συμμετοχής

Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής :

Ο Οίκος ορίζει την αρχική τιμή εκκίνησης και την διάρκεια της δημοπρασίας για κάθε έργο.

Ποιο ποσό θα πληρώσει ο τελικός πλειοδότης? Αυτό μπορεί να καθορισθεί ίσο με την μεγαλύτερη προσφορά που έκανε, ή ίσο με την δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά γενικώς (την προσφορά που έκανε δηλαδή ο αμέσως επόμενος πλειοδότης, μπορεί να είναι και το ίδιο άτομό και να πλειοδοτήσει δύο ή περισσότερες φορές, μέχρι ίσως την τιμή άμεσης αγοράς). 'firstbidder, secondpriceauction'.

Ελάχιστη τιμή πώλησης είναι πλησίον στη τιμή ελάχιστης εκτίμησης (η τιμή δηλαδή κάτω από την οποία προστατεύεται από δόλια άσκοπα και αδόκιμα κτυπήματα ). Η τιμή αυτή γίνετε γνωστή στους υποψήφιους πλειοδότες, μέσω του mail που έχουν δηλώσει, δηλ. όταν κάποιος <κτυπήσει> ένα έργο, έρχεται ένα μήνυμα αυτόματα από το σύστημα ότι το συγκεκριμένο lot δέχθηκε το συγκεκριμένο <κτύπημα > από εσάς ,

Thank you ......... for your bid of €...... for .

Εάν όχι τότε ίσως χρειασθεί επιπλέον <κτυπήματα> ,γι' αυτό τον λόγο μην το αφήσετε για τελευταία στιγμή , μπορεί βέβαια να περάσει στην επόμενη δημοπρασία εάν ζητηθεί , ίσως και όχι .

Το τελικό μήνυμα στο mail σας άμα λήξει η δημοπράτηση τού έργου ,ή, άμα προβείτε σε άμεση αγορά θα είναι το :

{congratulations ...name..........you won the following item number...x........artist ...x......dimension.........for ...x... euro}.

Σε πολλές περιπτώσεις όταν το αντικείμενο ( Lot ) ξεκινά από μηδενική βάση , σημαίνει ότι είναι ελεύθερο και με το πρώτο κτύπημα – προσφορά δηλαδή 50 € να δοθεί εάν δεν υπάρξει άλλη προσφορά και η τιμή άμεσης αγοράς είναι ίδια.

Τιμή άμεσης αγοράς : (η τιμή δηλαδή που κάποιος αγοράζει άμεσα το αντικείμενο και η δημοπρασία για το εν λόγο αντικείμενο (Lot) λήγει αυτόματα.

Αυτή συνήθως ορίζετε πιο κάτω από την τρέχουσα τιμή πού διέπει εκείνη τη χρονική στιγμή ολόκληρη την αγορά (Οίκους δημοπρασιών Gallery κτλ.

Τιμές εκτίμησης :Λαμβάνονται υπόψιν οι τιμές των έργων από τούς τιμοκαταλόγους των εκθέσεων ή των δημοπρασιών των δέκα τελευταίων ετών του καλλιτέχνη!

Θα τις βρείτε και συναπτόμενες πολλές φορές, στα εικονίδια πού συνοδεύουν το κάθε έργο!
Επίσης περιηγηθείτε με το κέρσορα τού ποντικιού σας στα εικονίδια, και όταν αντιληφθεί, ότι υπάρχουν κάποια links-συνδέσεις ανοίξτε τις!

Απόκρυψη χρηστών: Με την επιλογή αυτή μόνο το ύψος των προσφορών θα είναι γνωστό σε όλους ενώ οι χρήστες που κάνουν προσφορές παραμένουν για πάντα κρυφοί. Μόνο ο πωλητής θα γνωρίζει την ταυτότητά τους. Αυτή η επιλογή συνήθως ενεργοποιείται σε δημοπρασίες που είναι ευαίσθητες στην αποκάλυψη των στοιχείων των χρηστών που συμμετέχουν. (Μόνον Εσείς βλέπετε το όνομα σας, και όλοι οι άλλοι βλέπουν ******)

Αυτόματη παράταση δημοπρασίας : Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται συνήθως για να αποφευχθούν περιπτώσεις που κάποιοι χρήστες περιμένουν μέχρι το τέλος και κάνουν προσφορά την τελευταία στιγμή (23:59:57) έτσι ώστε να μην υπάρχει χρόνος να αντιδράσουν οι υπόλοιποι (τεχνική διεθνώς γνωστή με τον όρο snipping). Έγκειται στη διακριτική ευχέρεια και χρονική επάρκεια, του δημοπράτη να μπορεί να ειδοποιήσει όσους ενδιαφερόμενους του συγκεκριμένου αντικείμενου ( Lot ) . Εκφράστηκαν κάποια παράπονα από τούς συμμετέχοντες για την έκβαση τής προηγούμενων δημοπρασιών , και τα λαμβάνουμε υπ' όψιν μας.( Γράψτε μας και εσείς ότι τυχόν σχόλια έχετε ,στη φόρμα με τα στοιχεία σας) .

Η δημοπρασία αρχίζει και οι υποψήφιοι πλειοδότες κάνουν προσφορές: Η τιμή στη δημοπρασία ενός έργου συνεχώς αυξάνεται, και κάθε υποψήφιος πλειοδότης πρέπει να κάνει προσφορά πάντα μεγαλύτερη από αυτήν που έχει κάνει ο προηγούμενος. (έχει δικαίωμα το ίδιο άτομό να κάνει πολλά <κτυπήματα >ακόμα και για το ίδιο lot)

Για τα αντικείμενα που η αξία τους κυμαίνετε από 100 € Ευρώ έως 1.000 € Ευρώ κάθε επόμενη προσφορά προσαρμόζετε αυτόματα, και συνήθως αντιστοιχεί σε 50€ Ευρώ.

Για τα αντικείμενα από 1.000 € Ευρώ έως 2.000 € Ευρώ κάθε επόμενη προσφορά προσαρμόζετε αυτόματα και συνήθως αντιστοιχεί σε 100€ Ευρώ κοκ.

Η δημοπρασία λήγει για το αντικείμενο (Lot) όταν τερματισθεί το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί (ή σε περίπτωση που έχει ορισθεί τιμή, άμεσης αγοράς όταν κάποιος κάνει προσφορά ίση με την τιμή αυτή.(Επίσης πολλές φορές μπορεί και να μήν έχει ορισθεί τιμή άμεσης αγοράς και να παραμένει απλά στη πλειοδοτούσα κατάσταση μέχρι να τερματισθεί η δημοπρασία)

Ο οίκος μπορεί να αποσύρει ένα έργο όταν, δεν είναι <χτυπημένο>και πιθανώς <αδιάφορο> , και ενδεχομένως να το αντικαταστήσει ,ή ένα πουλημένο για το οποίο η παράδοση έχει γίνει.

Αναλυτικά οι όροι συμμετοχής αναφέρονται στο κεφάλαιο υπηρεσίες (όροι δημοπρασίας)